Over stichting ’t Mandje 1927

Op 31 december 2020 heeft de NV Zeedijk het pand waarin sinds 1927 café ’t Mandje draait, van de oorspronkelijke oprichter Bet van Beeren’s nicht Diana van Laar gekocht onder voorwaarde dat het café als erfgoed in stand blijft. Het is een unieke plek op de Zeedijk, een belangrijk symbool in de lhbtiq+-geschiedenis. De NV Zeedijk heeft ’t Mandje verworven vanuit de kernwaarde ‘vastgoed als middel’, maar gaat het niet zelf exploiteren – daarvoor is een stichting opgericht. Zie ook het interview met directeur Janny Alberts.

Doelen van de nieuwe stichting ’t Mandje 1927 (opgericht juli 2021)
* Behoud van het materiële en immateriële erfgoed dat Café ’t Mandje aan de Zeedijk te Amsterdam vertegenwoordigt;
* Bevorderen van gelijkwaardigheid en respect voor seksuele en genderdiversiteit en het tegengaan van uitsluiting en discriminatie;
* Waarborgen van de verbinding met de (binnen)stadsbewoners en bezoekers van Amsterdam met ’t Mandje en de doelstelling.

Stichting ’t Mandje 1927 tracht dit doel te bereiken door:
* het ruimte bieden aan en/of organiseren en faciliteren van activiteiten die het hiervoor bedoelde doel ondersteunen;
* het bewaken, beheren, onderhouden en in stand houden van het materiële en immateriële erfgoed dat ’t Mandje vertegenwoordigt;
* het huren en verhuren van ’t Mandje, waarbij zodanige voorwaarden worden gesteld die het hiervoor bedoelde doel ondersteunen.

Aankoop materieel erfgoed
Honderden bezoekers hebben sinds 1927 objecten achtergelaten in café ’t Mandje, van stropdassen, beha’s, foto’s en wensborden tot heuse wilde dierenkoppen. De geschatte waarde hiervan is € 50.000,- en de nieuwe stichting ’t Mandje 1927 wil dit aankopen en beheren.
Tot onze vreugde heeft het Bernard Cultuurfonds onlangs de inventaris van ’t Mandje als materieel en immaterieel erfgoed erkend door een donatie van € 20.000,-, en het Zadelhoff Fonds door een donatie van € 15.000,-: een momentum voor ’t Mandje en de lhbtiq+ community! Voor het resterende bedrag worden nog andere fondsen of donateurs gezocht.

Actueel beleidsplan
De eerste maanden van 2022 is gewerkt aan een goed werkbare verhouding c.q. overeenkomsten tussen NV Zeedijk en stichting ’t Mandje 1927 enerzijds, en tussen stichting ’t Mandje 1927 en een te selecteren exploitant anderzijds. Kort gezegd is dit de verdeling geworden:
> de NV Zeedijk is van het vastgoed, de stenen
> de stichting ’t Mandje 1927 is van het erfgoed
> de exploitant is van het runnen van het café
Het hele jaar 2022 staat in het teken van het opbouwen en implementeren van deze unieke samenwerkingsconstructie waarin elke partner het beste van diens expertise levert. Via openbare werving door stichting ’t Mandje 1927 konden ondernemers inschrijven op de exploitatie. Inmiddels is een keuze gemaakt. Naar verwachting kan deze exploitant na het vergunningentraject bij de gemeente medio 2022 starten. Dan is café ’t Mandje weer open!
De stichting richt zich in 2022 ook op fondsenwerving en vraagstukken rond bescherming van het erfgoed (vastleggen naam en logo, vastleggen interieur en afspraken voor gebruik en behoud).
Een ander speerpunt voor 2022 is bekendheid geven aan de nieuwe werkwijze rond café ’t Mandje in de buurt, bij ondernemers en voor raadsleden en bestuurscommissieleden van Amsterdam. Er zijn diverse bijeenkomsten en besprekingen. In samenwerking met NH Hotel op de Zeedijk en met de NV Zeedijk wordt bovendien een symposium georganiseerd om:
– Bekendheid te geven aan de NV Zeedijk methode;
– Te laten zien dat ’t Mandje met de lhbtiq+ community van meerwaarde is voor sociale cohesie en het aantrekken van gewenste bezoekers in Zeedijk-omgeving.
Tenslotte dient in 2022 op basis van de ervaringen tot nu toe een meerjaren begroting opgezet te worden. Immers, de stichting is zonder middelen gestart. Via de bijdragen van fondsen wordt het erfgoed aangekocht. Overige activiteiten zullen in de toekomst gefinancierd kunnen worden uit inkomsten van verhuur. De eerste jaarrekening zal verschijnen in 2023 (over de verlengde periode van juli 2021 – december 2022).

Gegevens

Café ’t Mandje, Zeedijk 63, 1012 AS Amsterdam
Stichting ’t Mandje 1927 heeft RSIN-nummer 862891474 en KvK-nummer 83482075.
ANBI-status is in aanvraag.

De bestuursleden van de stichting werken onbezoldigd, hun namen zijn:
• Piet Boogert, voorzitter
• Johan Bos, penningmeester
• Dick de Graaff, bestuurslid
• Lonneke van den Hoonaard, bestuurslid erfgoed
• Mehdi Slaby, bestuurslid communicatie en netwerken
• Walter van Dalen, bestuurslid
Het rooster van aan- en aftreden van bestuursleden vindt u hier.
De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Het café wordt via een huurovereenkomst door professionele exploitanten / ondernemers gerund.
Contact met de stichting? Mail [email protected]